Tag Archives: velayet

Anne babanın özelliklerinin, çocukla kişisel ilişki tesisine etkisi nedir?

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu m. 323 hükmüne göre ana ve babadan her biri boşanma davasında velâyeti kendisine bırakılmayan çocuk ile uygun kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkına sahiptir. Hakim, boşanma veya ayrılığa karar verirken, olanak bulundukça ana ve babayı dinledikten sonra ana ve babanın çocuk ile olan kişisel ilişkilerini düzenler. Hâkim boşanma veya ayrılığa karar verirken ana ve babanın çocuk ...

Read More »

Çocuk için koruma kararı bulunması durumunda velayetin tayini

Velâyet düzenlemesine konu çocuk için koruma kararı varsa, bu husus dikkate alınmalıdır. 4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yargılama Usulüne Dair Kanunun 6/2. maddesi; bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunan veya manen terk edilmiş halde kalan küçüğü, ana ve babadan alarak bir aile yanına veya resmi yada özel sağlık kuruluşuna veya eğitimi güç çocuklara mahsusu kuruma, genel ve katma ...

Read More »

Boşanmadaki kusurun, velayetin tayinine etkisi nedir?

Velayetin, boşanmada kusursuz olana verileceği yolunda bir kural/zorunluluk bulunmamaktadır . Çünkü kötü bir eşin aynı zamanda kötü bir ana ya da baba olduğunu kimse söyleyemez . Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma , hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma  gibi boşanma sebeplerine dayalı davalarda velayetin suç işleyene, haysiyetsiz hayat sürene, acımasız ölçülerde olmak üzere pek ...

Read More »

Din ve mezhebin, velayetin tayinine etkisi var mıdır?

Anne ve baba, çocuğun eğitimi konusunda onun yararlarını gözeterek gerekli kararları alarak uygularlar. Çocuğun dinî eğitimini belirleme hakkı ana ve babaya aittir. Ana ve babanın çocuğun dinî eğitimini belirleme hakkını sınırlayacak her türlü sözleşme geçersizdir. Anayasa’nın 10. maddesine göre herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin yasa önünde eşittir.24. maddesine göre ...

Read More »

Velayetin tayininde çocukların ayrılmaması kuralı nedir?

Velayet düzenlenmesinde analık ve babalık duygularında önce çocukların bedeni ve fikri gelişmesine önem verilmelidir. Yargıtaya göre, velayet düzenlenmesinde kardeşlerin birbirlerinden ayrılması onların kardeşlik duygularım olumsuz yönde etkileyecektir. Çocuklar, ana babasının boşanmasını değiştiremeyeceği bir olgu olduğu için içine sindirebilir, kabul eder ve ruhen hazmedebilir. Ancak çocuklar, kardeşlerinden ayrılmasını önlenebilecek bir olgu iken önlenememiş acı bir sonuç ve ailenin tamamen parçalanması olarak algılayacaklarından ...

Read More »

Sadakatsiz olmanın velayetin tayinine etkisi nedir?

Aile mahkemesi hakimi boşanma davasında velayeti düzenlerken ana baba sadakatsiz ise bu durumu göz önünde bulundurmak zorundadır. Sadakatsizlik, Yargıtay’a göre ahlaki çöküntü olarak nitelendirilmekte ve bu durumda olan birine velayetin verilmesinin, küçüğün bedeni ve fikri gelişimini olumsuz etkileyeceği kabul edilmektedir. Yargıtay’a göre çocuk ana bakım şefkatine muhtaç ise sadakatsizlik dikkate alınmayacaktır. Ancak idrak çağında olan çocuklar için sadakatsiz ana ya ...

Read More »

Çocuğun nüfus kayıtlarının, velayetin tayinine etkisi nedir?

Aile mahkemesi hakimi boşanma davasında velayeti  düzenlerken çocuğun nüfus kaydını göz önünde bulundurmak zorundadır. Nüfus kayıtlarında çelişki varsa, nüfustaki kaydın düzeltilmesi bakımından taraflara mehil verilmesi, kayıtlar düzeltildikten sonra velayetin düzenlenmesi gerçekleştirilmelidir. Nüfus kaydının düzeltilmesi yönünde açılmış dava varsa bekletici mesele yapılarak sonucuna göre velayetin düzenlenmesi konusunda bir karar verilmelidir. Dosya kapsamından tarafların çocuğu olduğunun anlaşılmasına rağmen nüfus aile kayıt tablosunda ...

Read More »

Velayetin kamu düzenine ilişkin olması nedir?

Velayetin düzenlenmesi kamu düzeni ile ilgilidir. Velayetin düzenlenmesini herkes ihbar edebilir. Velayetle ilgili davalarda herkes ihbar yetkisine sahiptir. Velâyet hakkının ana babanın her ikisi üzerinde bırakılmasına karar verilmesi Türk kamu düzenine aykırıdır. Velâyet hakkının kullanılmasının sağlar arası bir sözleşme ya da ölüme bağlı tasarrufla sınırlanması olanaksızdır.Bu yolda yapılan bir kısıtlama; hangi düşünceye dayanırsa dayansın kapsam ve niteliği ne olursa olsun kanuna ...

Read More »

Hakim, velayetin kime verileceğini tayin ederken çocuğun dinlenmesi gerekli midir?

  4721 sayılı Türk Medenî Kanunu m. 182 f. 1 hükmüne göre hakim, boşanma veya ayrılığa karar verirken olanak bulundukça ana ve babayı dinler. 743 sayılı Türk Kanunu Medenîsinin 148/1 inci maddesine göre hâkimin velâyet hakkını hangi tarafa vereceğini kararlaştırmadan önce ana ve babayı dinlemesi zorunluydu. Velâyet kamu düzenine ilişkin olduğu için ana ve baba dinlenmeden bu konuda karar verilmesi ...

Read More »

Aile mahkemesi, müşterek çocuğun velayetinin kime verileceğini nasıl belirler?

Öncelikle belirtilmelidir ki; velayet, ana babanın velayeti altındaki çocukların kişiliklerine ve mallarına ilişkin hakları, ödevleri, yetkileri ve yükümlülükleri içerir. Ana ve babanın çocukların kişiliklerine ilişkin hak ve ödevleri, özellikle çocukların şahıslarına bakmak, onları görüp gözetmek, geçimlerini sağlamak, yetiştirilmelerini ve eğitimlerini gerçekleştirmektir. Bu noktada; çocuğun, eğitim ile istenilen ölçüde dürüst, kötü alışkanlıklardan uzak, iyi ahlak sahibi, çalışkan ve bilgili bir insan ...

Read More »