Sadakatsiz olmanın velayetin tayinine etkisi nedir?

Aile mahkemesi hakimi boşanma davasında velayeti düzenlerken ana baba sadakatsiz ise bu durumu göz önünde bulundurmak zorundadır. Sadakatsizlik, Yargıtay’a göre ahlaki çöküntü olarak nitelendirilmekte ve bu durumda olan birine velayetin verilmesinin, küçüğün bedeni ve fikri gelişimini olumsuz etkileyeceği kabul edilmektedir. Yargıtay’a göre çocuk ana bakım şefkatine muhtaç ise sadakatsizlik dikkate alınmayacaktır. Ancak idrak çağında olan çocuklar için sadakatsiz ana ya ...

Read More »

Çocuğun nüfus kayıtlarının, velayetin tayinine etkisi nedir?

Aile mahkemesi hakimi boşanma davasında velayeti  düzenlerken çocuğun nüfus kaydını göz önünde bulundurmak zorundadır. Nüfus kayıtlarında çelişki varsa, nüfustaki kaydın düzeltilmesi bakımından taraflara mehil verilmesi, kayıtlar düzeltildikten sonra velayetin düzenlenmesi gerçekleştirilmelidir. Nüfus kaydının düzeltilmesi yönünde açılmış dava varsa bekletici mesele yapılarak sonucuna göre velayetin düzenlenmesi konusunda bir karar verilmelidir. Dosya kapsamından tarafların çocuğu olduğunun anlaşılmasına rağmen nüfus aile kayıt tablosunda ...

Read More »

Çocuğun doğum tarihinin velayetin tayinine etkisi nedir?

Aile mahkemesi hakimi boşanma davasında velayeti düzenlerken, çocuğun doğum tarihini göz önünde bulundurmak zorundadır. Velâyetin düzenlenmesine konu çocuk davadan önce doğmuş olabileceği gibi dava sırasında doğduğu gibi kararın kesinleşmesinden sonra da dünyaya gelmiş olabilir. Dava Öncesinde Doğduysa; Boşanma durumunda 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu m. 336 f. III hükmüne göre velâyet hakkının kime verileceğini aile mahkemesi hâkimi belirler. Başka bir ...

Read More »

Velayet konusunda taraflarca yapılan anlaşmalar hakimi bağlar mı?

Velayetin düzenlenmesi kamu düzenini ilgilendirir. Hakim tarafların isteği ile bağlı olmaksızın çocuğun yararını gözeterek alacağı önlemi takdir eder. Tarafların bu konudaki anlaşmaları hakimi bağlamaz. Ne var ki Medenî Kanunun 3444 sayılı yasa ile değişikliğinden önce düşünülen bu durumun değişiklikten sonra varlığını koruduğu söylenemez. Medenî Kanunun 3444 sayılı Yasa ile değişik 134/3. maddesi aynı yasanın 150/3. maddesiyle öngörülen kuralın anlaşma kuralına ...

Read More »

Velayetin kamu düzenine ilişkin olması nedir?

Velayetin düzenlenmesi kamu düzeni ile ilgilidir. Velayetin düzenlenmesini herkes ihbar edebilir. Velayetle ilgili davalarda herkes ihbar yetkisine sahiptir. Velâyet hakkının ana babanın her ikisi üzerinde bırakılmasına karar verilmesi Türk kamu düzenine aykırıdır. Velâyet hakkının kullanılmasının sağlar arası bir sözleşme ya da ölüme bağlı tasarrufla sınırlanması olanaksızdır.Bu yolda yapılan bir kısıtlama; hangi düşünceye dayanırsa dayansın kapsam ve niteliği ne olursa olsun kanuna ...

Read More »

Velayetin tayininde uzman görüşünün rolü ve önemi

Her aile mahkemesine, mahkemece istenen konular hakkında taraflar arasındaki uyuşmazlık nedenlerine ilişkin araştırma ve inceleme yapmak ve sonucunu bildirmek, mahkemenin gerekli gördüğü hallerde duruşmada hazır bulunmak, istenilen konularla ilgili çalışmalar yapmak ve görüş bildirmek, mahkemece verilecek diğer görevleri yapmak üzere Adalet Bakanlığınca, birer psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı atanır. Bu görevlilerin bulunmaması, iş durumlarının müsait olmaması veya görevin bunlar tarafından ...

Read More »

Hakim, velayetin kime verileceğini tayin ederken çocuğun dinlenmesi gerekli midir?

  4721 sayılı Türk Medenî Kanunu m. 182 f. 1 hükmüne göre hakim, boşanma veya ayrılığa karar verirken olanak bulundukça ana ve babayı dinler. 743 sayılı Türk Kanunu Medenîsinin 148/1 inci maddesine göre hâkimin velâyet hakkını hangi tarafa vereceğini kararlaştırmadan önce ana ve babayı dinlemesi zorunluydu. Velâyet kamu düzenine ilişkin olduğu için ana ve baba dinlenmeden bu konuda karar verilmesi ...

Read More »

Çocuğun velayeti, anne baba dışında birine verilebilir mi?

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 335. maddesinde “Ergin olmayan çocuk ana ve babasının velayeti altındadır, “hükmü yer almaktadır. Ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velâyeti altındadır. Yasal sebep olmadıkça velâyet ana ve babadan alınamaz. Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velâyeti birlikte kullanırlar. Aynı kanununun 404. maddesinde de velayet altında bulunmayan küçüklerin vesayet altına alınacağı düzenlenmiştir. Sözü edilen yasal ...

Read More »

HGK: Anlaşmalı boşanma davasında yoksulluk nafakası istemeyen eş, sonradan nafaka talep edemez.

T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No:2012-386 Karar No:2013-306 Karar Tarihi: 06.03.2013 Özet: Anlaşmalı boşanma davasında yoksulluk nafakası ve tazminattan feragat edilmiş ise, sonradan yoksulluk nafakası istenemez. Taraflar arasındaki “Yoksulluk Nafakası” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bursa 5. Aile Mahkemesi’nce davanın reddine dair verilen 12.04.2011 gün 2010/636 E.–2011/453 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 3. Hukuk ...

Read More »

Boşanma davalarında maddi – manevi tazminatın belirlenmesi esasları – Hukuk Genel Kurulu Kararı

T.C YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO: 2012/2-707 KARAR NO: 2013/303 Taraflar arasındaki “boşanma, nafaka, maddi ve manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 9.Aile Mahkemesi`nce davanın kabulüne dair verilen 31.05.2011 gün ve E:2005/460, K:2011/372 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2.Hukuk Dairesi`nin 13.10.2011 gün ve 15588 – 15785 sayılı ilamı ile; (…1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı ...

Read More »