Monthly Archives: Mayıs 2015

Zina sebebiyle boşanma davası hakkında bilinmesi gerekenler

Evlilik akdi ile birlikte, eşlerin birbirlerine karşı başlayan yükümlülüklerinden biri de sadakat yükümlülüğüdür. Zina, evlilik birliğindeki sadakat yükümlülüğünün en ağır şekilde ihlâlidir. Zina,  4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 161. maddesinde düzenlenen, özel ve mutlak boşanma sebeplerindendir. 4721 Sayılı türk Medeni Kanunu’nun 161. Maddesi: “Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak ...

Read More »

Kanun önünde eşitlik ilkesi ve boşanma davaları

Anayasa’nın 10. maddesinde, “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz” denilmiştir. Eşitlik ilkesi, aynı konumda bulunan kadın ve erkeğin yasalar önünde eşit haklara sahip olmasını gerektirir. Kişinin cinsiyeti nedeniyle karşı cinse göre ayrıcalıklı duruma getirilmesi bu ilkeye aykırı düşer. Ayrıca ...

Read More »

Boşanma, Haysiyetsiz Hayat Sürme Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2014/3225 K:2014/15341 T: 03.07.2014 Boşanma Davası Haysiyetsiz Hayat Sürme Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Özet: Boşanma talebinin haysiyetsiz hayat sürme yanında evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebine de dayandığı davada, haysiyetsiz hayattan söz edilebilmesi ve bu sebeple boşanma kararı verilebilmesi için, başkalarıyla ilişkinin bir yaşam tarzı olarak benimsenmiş olması ve bu şekilde yaşamanın az veya çok devamlılık ...

Read More »

Tecavüze uğrayan eşe karşı boşanma davası açılabilir mi?

Tecavüz halinde, zina sebebiyle boşanma davası açılabilmesi için gerekli olan kusur şartı gerçekleşmeyeceğinden, zina sebebiyle boşanma davası açılamaz ise de Yargıtay’a göre, diğer eş, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açabilecektir. Yargıtay ve doktrinde bir kısım yazarlar, “Türk toplumunun, karısı böyle bir duruma düşen kocadan, onu şefkatle bağrına basmayı beklemeyeceği, aksine,  kocanın bunu hoşgörü ile karşılamasının, toplum içindeki değerinin yitirilmesine ...

Read More »

Hayata kast sebebiyle boşanma davası hakkında bilinmesi gerekenler

Hayata kast, mutlak ve özel boşanma sebeplerinden olup, Türk Medeni Kanunu’nun 162. Maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre; “Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl ...

Read More »

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası hakkında bilinmesi gerekenler

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 165. Maddesinde düzenlenmiş olup, akıl hastalığı, özel ve nisbi boşanma sebeplerindendir. 165. madde hükmüne göre; “Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.” Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbben ...

Read More »

Eylemli ayrılık nedeniyle boşanma davası hakkında bilinmesi gerekenler

Mutlak boşanma sebeplerinden olan Eylemli ayrılık sebebiyle boşanma, yasal dayanağını, Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesinni 4. Bendinden almaktadır. 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun 166/4. Maddesine göre “Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ...

Read More »

Anlaşmalı boşanma davaları hakkında bilinmesi gerekenler

Halk dilinde, “Anlaşmalı Boşanma” olarak ifade edilen boşanma davaları, yasal dayanağını, Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesinin 3. Fıkrasından almaktadır. 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun “Evlilik Birliğinin Sarsılması” başlıklı 166. Maddesinin 3. Fıkrası;  “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı ...

Read More »

Terk nedeniyle boşanma davası hakkında bilinmesi gerekenler

TERK SEBEBİYLE BOŞANMA Türk Medeni Kanunu’nun 164. maddesi uyarınca terk, özel ve mutlak boşanma” sebeplerinden biri olarak sayılmıştır. Türk Medeni Kanunu’nun  Terk başlıklı 164. Maddesi: “(Değişik madde 6217 sayılı 31.3.2011 tarihli kanun madde 19)Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ...

Read More »