Monthly Archives: Ocak 2015

Onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma davasının şartları nelerdir?

Yargıtaya göre, namus ve şerefe yönelik özel bir ağırlığı ve niteliği olan hakarete ilişkin eylemler, TMK. m. 162 hükmündeki eylem kapsamına giren bir boşanma sebebidir. Onur kırıcı davranış (TMK. m. 162) özel ve mutlak bir boşanma sebebidir. Pek kötü davranışta yeterli ağırlığı yoksa eylemin tekrarlanması koşulu aranırken onur kırıcı davranışlarda duruma göre tek bir olay boşanma kararı verebilmek için yeterli sayılmaktadır.Eylemin ...

Read More »

Boşanma davasında davalı eşin adresi bilinmiyorsa izlenecek yol nedir?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 119. maddesinde dava dilekçesinde bulunması gereken hususlar sayılmıştır. Anılan maddenin ikinci fıkrasında ise, dava dilekçesinde bulunması gereken bu unsurlardan mahkemenin adı, dava konusu ve değeri, vakıalar, deliller ve hukuki sebepler dışında kalanlardan herhangi birinin eksik bırakılmış, yazılmamış olması durumunda hakimin davacıya eksikliğin tamamlanması için kesin süre vermesi gerektiği belirtilmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 119. maddede verilen ...

Read More »

YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas No: 2013/19835 Karar No : 2014/1007

ÖZET: Ön inceleme aşamasından önce ek tanık listesi verilmesi durumunda ikinci tanık listesi verilmesi yasağı uygulanmaz. YARGITAY İLAMI ….. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda tanıkların ne zaman gösterileceği belirtilmemiştir. Ön inceleme duruşmasında taraflar arasındaki uyuşmazlık konusu belirlendikten sonra taraflara delillerini bildirmeleri için süre verilir. Davacı dava dilekçesinde tanık deliline dayanmış bir tanık ismi bildirmiştir. Ön inceleme duruşmasından önce de 27.04.2012 ...

Read More »

Tedbir nafakasının başlangıcı, mahkemece nasıl belirlenir?

Mahkemece tedbir nafakasına, kural olarak davanın açıldığı tarihten itibaren hükmedilir. Dava dilekçesinde veya cevap dilekçesinde tedbir nafakası talep edilmişse, ön inceleme aşaması geçip duruşma günü gelene kadar uygulamada oldukça zaman geçmektedir. Mahkeme, kural olarak, duruşmada tedbir nafakası ile ilgili arar karar oluştururken, dava tarihinden itibaren nafakaya hükmeder. Dolayısı ile nafaka alacaklısı, dava tarihinden karar tarihine kadar işlemiş tedbir nafakalarını karşı taraftan talep ...

Read More »

Hakim, erkek eş için tedbir nafakasına hükmedebilir mi?

Hakim kural olarak davanın devamı süresince erkek eş için de gerekli tedbirleri resen almakla yükümlüdür. Dolayısı ile erkek eş lehine de tedbir nafakasına hükmedilebilir. Ancak erkek eşin; -Mesleği olduğu halde, iş bulamasa bile çalışmasını engelleyen fiziksel bir rahatsızlığı yoksa, -Geliri varsa, -Kadının geliri yoksa, mahkemece erkek eş lehine tedbir nafakasına hükmedilmez.

Read More »

Reşit olan çocuğa yardım nafakası istenebilir mi?

Anne babanın bakım borcu, kural olarak çocuk reşit oluncaya kadardır. Ancak reşit olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, anne ve baba, durum ve şartlara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler. Reşit olan çocuğun bizzat kendisi (veya vekili), bu gibi durumlarda ayrı bir yardım nafakası davası açmak zorundadır. Rüştünü kazanmış olduğundan, eşlerden biri, çocuk adına diğerinden nafaka ...

Read More »

Tedbir nafakası önceden istenmemişse, sonradan talep edilebilir mi?

Duruşmada, dava dilekçesinde veya cevap dilekçesinde tedbir nafakası istemediğini açıklayan taraf, eşlerin birbirlerine ve çocuklarına karşı olan bakım, barınma, koruma yükümlülükleri, sürekli yinelenen yükümlülüklerden olduğundan, daha sonra da tedbir nafakası isteyebilir. Ancak nafaka, sonradan istendiği durumlarda, koşulları varsa, dava tarihinden değil, talep tarihinden itibaren verilmelidir.

Read More »

Tedbir nafakası ne zaman sona erer?

Tedbir nafakasına, kural olarak boşanma veya ayrılık davasının açıldığı tarihten itibaren hükmedilir ve boşanma yada ret hükmünün kesinleştiği tarihe kadar devam eder. Ancak; 1-Eşlerden birinin ölmesi, 2-Boşanma kararının kesinleşmesi, 3-Sınırlı sürenin tamamlanması, 4-Nafaka alan eşin başkasıyla düzenli yaşamaya başlanması, 5-Nafaka alan eşin boşanma davasından feragat etmesi, 6-Tedbir nafakasının kaldırılmasına karar verilmesi, 7-Tedbir nafakasından feragat edilmesi hallerinde sonlanması mümkündür.

Read More »

Taraflardan biri vesayet altındaysa, anlaşmalı boşanma mümkün müdür?

Anlaşmalı boşanma davasında, tarafların bizzat dinlenmesi ve  imzalarının alınması gerekir. Eşlerden biri vesayet altında ise, vasinin iradesini boşanma yönünde açıklamış olması ile boşanma kararı verilemez. Bu gibi bir durumda hakim, vasi ile diğer tarafın gösterecekleri delilleri toplayıp TMK 166/1 ve 2. maddesi hükümlerine göre değerlendirme yapıp bir karar vermelidir.

Read More »